Česta pitanja


Hoće li ZGH raspisivati natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu i kada?

Je li ZGH vlasnik ili upravitelj određene nekretnine?

Kada će se provesti uknjižba prava vlasništva određene čestice/nekretnine u zemljišne knjige nadležnog suda?

Je li moguće otkupiti dio čestice u vlasništvu ZGH?

Zašto nije usklađeno katastarsko i zemljišnoknjižno stanje sa stvarnim stanjem?

Kada će se provesti parcelacija i prijavni listovi određenih čestica u vlasništvu ZGH?

Je li moguće zakupiti dio zemljišta na dulji rok i koliko godina?

Koju dokumentaciju je potrebno pribaviti za izdavanje tabularne izjave?

Koje su pretpostavke za brisanje založnih prava i ostalih stvarnih tereta na nekretninama u vlasništvu ZGH?

Kada će biti raspisan natječaj za zakup poslovnih i drugih prostora te zemljišta u vlasništvu ZGH?

Koja je visina zakupnine/jamčevine za zakupe poslovnih prostora?

Vraća li se jamčevina po sklapanju ugovora o zakupu ili se  uračunava u zakupninu?

Priznaju li se ulaganja u neadekvatne i derutne prostore i u kojoj visini/omjeru?

Postoji li mogućnost instituta zajedničkog zakupa dva zakupca?

Postoji li mogućnost sklapanja ugovora o privremenom korištenju poslovnih prostora, za koje djelatnosti i na koji rok?

Postoji li mogućnost podmirenja dugovanja s osnovna  zakupnine  u obročnoj otplati?

Ima li ZGH institut JPP i da li se isti primjenjuje u praksi?

Postoji li mogućnost zakupa cijelog kompleksa npr. odmarališta u vlasništvu ZGH na duži rok?

Kada će biti raspisan natječaj za osnivanje prava građenja na morskim lokacijama u vlasništvu ZGH i na koji bi se najduži rok isto moglo osnovati?

Koje su pretpostavke za osnivanje prava služnosti/građenja na nekretninama u vlasništvu ZGH?

Može li ZGH biti davatelj koncesije na nekretninama  u svom vlasništvu?

Što je po GUP-u predviđeno na određenoj nekretnini odnosno čestici u vlasništvu ZGH?

Mogu li se  dobiti podaci odnosno popis praznih poslovnih prostora u vlasništvu ZGH?

Kada će se sanirati krov u objektu u kojem je zakupljen poslovni prostor?

Kada će se urediti fasada na objektu u kojem je zakupljen poslovni prostor?

Mora li zakupnik poslovnog prostora mora plaćati odvoz smeća ili je to obveza vlasnika prostora?

Tko objavljuje natječaj za zakup praznih poslovnih prostora i koji su uvjeti natječaja za zakup poslovnog prostora?

Koje su pretpostavke za osnivanje prava služnosti/građenja na nekretninama ZGH?

Je li potrebna javnobilježnička solemnizacija ugovora o zakupu?

Posjeduje li predmetna nekretnina (zgrada) akte o legalnosti?

Vodi li se na predmetnoj nekretnini postupak povrata bivšeg vlasnika temeljem Zakon o naknadi?

Kolika je tržišna vrijednost predmetne nekretnine?

Postoje li na određenoj nekretnini ograničenja u pogledu svojstva „kulturnog dobra“ i sl.?

Je li predmetna nekretnina etažirana, odnosno jesu li upisani posebni dijelovi nekretnine u zemljišne knjige?