Usluge


Upravljanje i rješavanje imovinskopravnih odnosa pojedinim povjerenim pojavnim oblicima nekretnina u vlasništvu odnosno upravljanju ZGH d.o.o. na način:
  • sklapanja ugovora o zakupu poslovnih i drugih prostora nakon provedenog javnog natječaja
  • sklapanje ugovora o privremenom korištenju poslovnih i drugih prostora 
  • sklapanje ugovora o zakupu i privremenom korištenju neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta 
  • sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina po provedenom javnom natječaju sukladno odlukama Uprave/Skupštine Društva 
  • investicijsko i redovno održavanje svih pojavnih oblika nekretnina 
  • prostornoplansko analiziranje i praćenje statusa i davanje prijedloga izmjena i dopuna Prostornih i dr.planova 
  • rješavanje imovinskopravnih odnosa i usklađivanje katastra i zemljišne knjige 
  • praćenje i sudjelovanje u upravnim postupcima naknade po Zakonu o naknadi oduzete imovine i dr.upravnim postupcima pred tijelima državne uprave
  • koordinacija sa DUDI-jem; DORHO-om; ŽDO-om; ODO-om; Gradskim uredima i zavodima i državnim uredima 
  • svi drugi poslovi iz nadležnosti Podružnice prema upisu u sudski registar