Zakonska regulativa

ZAKONODAVNI OKVIR


Zakoni
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14) 
Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15.)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09, 150/11, 144/12., 19/13. i 137/15.)
Zakon o zemljišnim knjigama (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.) 
Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13.) 
Zakon o gradnji (NN, br. 153/13.) 
Zakon o najmu stanova (NN, br. 91/96., 48/98., 66/98. i 22/06.) 
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN, br. 43/92., 69/92., 87/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 103/95., 11/96., 76/96., 111/96., 11/97., 103/97., 119/97., 68/98., 163/98., 22/99., 96/99., 120/00., 94/01. i 78/02.) 
Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15.) 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, broj 86/12. i 143/13.) 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15.) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN, br. 16/07., 152/08., 124/10. i 56/13.) 
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11, 64/15.) 
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN, broj 78/15.) 
Zakon o cestama (NN, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) 
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN, broj 74/2014) 
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst; 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02)
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15) 
Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) 
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11,130/11, 56/13 i 14/14)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
Zakon o željeznici (NN 94/13 i 148/13) 
Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14.)
Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16)
Zakon o javno - privatnom partnerstvu (NN 78/12 i 152/14)
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

Interni akti 
Izjava o osnivanju (potpuni tekst od 28.05.2015.)
Odluka Uprave o osnivanju Podružnice Upravljanje nekretninama od 10.03.2016. Klasa: ZGH-01-15-623, Urbroj: 01-01-02-16-11
Odluka Predsjednice Uprave o osnivanju Podružnice Upravljanje nekretninama od 24.03.2016. Klasa: ZGH-01-15-623, Urbroj: 01-08-0/7-16-12
Zaključak Uprave o izradi prijedloga poslova Službe za upravljanje imovinom koji će se prenijeti na Podružnicu Upravljanje nekretninama od 06.04.2016. Klasa: ZGH-01-16-289, Urbroj: 01-01-02-16-02
Odluka Uprave od 04.05.2016. o prijenosu nekretnina na Podružnicu Upravljanje nekretninama, Klasa: ZGH-01-16-340, Urbroj: 01-01-02-16-03
Odluka o ograničenju ovlaštenja voditelja Podružnica ZGH d.o.o. od 12.11.2014. godine, Klasa: ZGH-01-14-589, Urbroj: 01-01-02-14-01
Odluka Uprave ZGH-UU-11-841/1 od 16.03.2011. kojom se uređuju troškovi korištenja poslovnog prostora između Podružnica ZGH i Direkcije 
Odluka Uprave o određivanju visine zakupnine za nekretnine Gredelj i Zagrepčanka Klasa: DIR-41-13-27, Ur.broj. 01-02-13-02 od 12.02.2013.

Podzakonski okvir
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12.)
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/2014, 25/15)
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada 19/01, 23/03, 22/09, 18/10, 25/13, i 6/16)
Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN, br. 40/97. i 117/05.)